Some of the few

a film by
Aleksandr Tkalenko

starring
Andrey Salnik, Mihail Khromykh, Leonid Shpotakovsky, Vasyl Petrushko, Yuriy Monchak, Dmitriy Beyzerov, Karina Buslaeva, Anna Sydorenko